Một số thành ngữ và lối diễn đạt tiếng Anh với “Let”

1. Let sleeping dogs lie. Câu thành ngữ này rất phổ biến. Nó có nghĩa là “đừng làm bất cứ cái gì có thể gây ra phiền phức hoặc làm tăng thêm việc”. Keep quite about that! Let sleeping dogs lie! (Đừng nói gì về điều đó nhé! Hãy để cho nó yên đi!) If …

Cách dùng chuẩn từ “Only”

“Only” là một từ đặc biệt, nó vừa có thể đóng vai trò là tính từ, vừa có thể đóng vai trò là phó từ trong câu. Nó có thể bổ nghĩa cho bất kỳ danh từ, động từ, cụm từ hay mệnh đề nào đứng sau nó. Điều này có nghĩa là “only” nên …